Ложбан

Ложбан
zo'o ta jitfa .i .e'o xu do pendo mi